? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Wednesday, November 4, 2009

AKTIVITI 3 : ULASAN KOLOKIUM KAJIAN TINDAKAN

TUGASAN 3 ( ii ) : PEMBENTANGAN 2

TAJUK PEMBENTANGAN:
MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM PENILAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) MELALUI KAEDAH PENULISAN

OLEH:
Tengku Mohd Hamdan Bin Tengku Ibrahim & Anis Firdaus Bin Abd Majid

PENYATAAN MASALAH

Kajian ini dijalankan adalah untuk mencari kaedah yang boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan perkara-perkara asas Fardhu Ain di kalangan pelajar dan kaedah yang mampu membantu pelajar untuk mengamalkan perkara-perkara asas Fardhu Ain tersebut dalam kehidupan.

METODOLOGI KAJIAN

Proses menjalankan setiap gelung bagi kajian tindakan adalah mengikut Model Kemmis dan McTaggart (1998). Menurut model ini, kajian tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat atau langkah iaitu:
Peringkat I : Refleksi (Reflect)
Peringkat II : Merancang (Plan)
Peringkat III : Bertindak (Act)
Peringkat IV : Memerhati(Observe)

SETTING KAJIAN
Kajian ini dibuat melalui ujian PAFA yang dijalankan terhadap pelajar secara ujian secara formal dan mengikut format sebenar ujian.

SAMPEL KAJIAN

Kajian ini melibatkan 32 orang pelajar Tingkatan Lima Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam (P), Selangor. Mereka terdiri daripada 15 orang pelajar lelaki.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA
Kajian ini menggunakan kaedah ujian dan temubual untuk mengumpulkan data.
Temubual :
Pelajar : Secara ringkas pelajar menyatakan bahawa teknik yang digunakan ini sedikit sebanyak mampu untuk menguatkan ingatan mereka terhadap perkara asas fardu ain seperti bab solat. Setiap yang ditulis sebenarnya mampu untuk menguatkan ingatan mereka berbanding dengan kaedah hafalan dan lisan.

Guru : 2 orang guru Pendidikan Islam yang ditemubual untuk mendapatkan pandangan tentang kaedah ini menyatakan bahawa pendekatan ini sangat berkesan namun ianya melibatkan masa yang agak terhad dan keterikatan dengan kaedah perlaksanaan yang diselaraskan adalah untuk memudahkan guru.

IMPLIKASI KAJIAN
Pemerhatian dilakukan dan didapati pelajar pada peringkat awal menunjukkan minat untuk menjawab kerana ianya menggunakan kaedah yang berbeza. 16 daripada 32 pelajar atau hampir 47% mampu untuk menjawab dengan betul. Jawapan yang diberikan berbentuk penulisan menggambarkan minat yang tinggi untuk menjawab dan ianya merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Keseluruhan pelajar cuba untuk menjawab walaupun jawapan yang berbeza dan bukan mengikut format jawapan PAFA.

MANFAAT PERKONGSIAN ILMU MELALUI KAJIAN TINDAKAN
Pada pendapat saya, kajian ini menepati kajian tindakan untuk seorang guru. di samping itu saya dapat menimba ilmu bahawa satu kaedah berbentuk amali atau secara pratikal sangat sesuai dalam kebanyakan proses pembelajaran. Teknik perlu difikirkan sesuai dengan kehendak dan minat pelajar agar proses P&P lebih berkesan.

DISEDIAKAN OLEH,
Mohd Fadzli Bin Samsudin
P52024 DPLI UKM 09

0 comments: