? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL

JURNAL 1

Tajuk: An Action Research Exploration Integrating Student Choice and Arts Activities In a Sixth Grade
Courtney Kosky, & Reagan Curtis, 2008, social studies classroom. Journal of Social Studies Research 32(1): 22-27.


Sampel Kajian:

Pelajar (650 orang) gred 6 dalam mata pelajaran social studies, sekolah West Virginia, US

Setting Kajian:

Dalam kelas (Classroom)

Prosedur Kajian :

Kajian ini dibuat oleh guru pratikal dan dibimbing oleh guru dan pensyarah sepanjang proses kajian dilaksanakan. Kajian dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran iaitunsebanyak 20 masa P&P. Kajian ini ingin melihat pelajar bergiat aktif di dalam proses P&P yang dilakukan.

Metodologi:

Subjek yang terlibat adalah subjek pendidikan seni yang mana ia dihubungjalinkan bersama subjek pendidikan sosial. Pelajar akan diberikan tugasan atau projek untuk dilaksanakan dan dikehendaki membentangkan hasil dengan kreatif.

Pengumpulan Data:

Proses pengumpulan dilaksanakan dari masa ke semasa melalui kaedah temubual, catatan guru berkait rapat dengan tahap pelajar dan maklumbalas pelajar secara bertulis.

Analisis Data:

Bagi meningkatkan pengajaran selanjutnya, refleksi akan dilakukan dari di dalam kelas melalui komen bertulis pelajar dan penilaian terhadap pelajar melalui uajian dan tugasan yang diberi. Hasil dari refleksi tersebut ia akan digunakan untuk tindakan seterusnya.
Kesimpulan:

Secara keseluruhannya, kajian ini berkenaan dengan cara meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaranJURNAL 2

Action Research on the Development of a Caring Curriculum in Taiwan : Part II


Artikel ini mempersembahkan pembangunan, rekabentuk. Perlaksanaan, dan penilaian terhadap kursus tahun 3 dalam ‘caring curriculum’ (kursus perlindungan atau penjagaan) yang di buat untuk program ijazah kejururawatan 5 tahun di Taiwan. Kursus yang bertajuk ‘Application of Caring Concept’ yang mana diajar kepada lebih daripada 800 pelajar oleh 16 pelatih yang direkrut daripada pelbagai bahagian. Pelatih-pelatih tersebut telah menghadiri bengkel dan seminar berkenaan kursus tersebut dan seterusnya membangunkan bahan-bahan kursus dan strategi pengajaran.

Kaedah kajian (pengumpulan data):

Rekabentuk dan instrumen sampel ialah peserta kajian termasuklah 4 penulis artikel dan 12 orang pelatih daripada pelbagai bahagian universiti.
Instrumen kajian

1. Bagi data kualitatif - Melibatkan literature, temubual, dokumen kurikulum, rekod perbincangan kurikulum dan soal selidik terbuka. Jurnal, laporan projek kumpulan, dan dianalisis oleh kandungan analisis.

2. Bagi data kuantitatif – Dikumpulkan menggunakan Caring Behaviour Measurement (CBM) yang melibatkan 26 item dan merupakan tinjauan 2 dimensi yang menggunakan 4-point skala Licert (4=always, 3=normally, 2=seldom, 1 =never). 13 item mengukur keikhlasan, empathy, dan hormat dan 13 item lagi mengukur sikap ‘caring’ professional. Penilaian daripada pesakit semasa latihan.

Prosedur

Dibahagikan kepada beberapa stage proses pembangunan kurikulum iaitu :

Stage Perancangan

Penyelidik menjemput sarjana dari institusi lain untuk meyampaikan seminar dan bengkel tentang konsep dan langkah-langkah ‘caring’.

Stage Rekabentuk

setiap pelatih mengambil satu unit kursus berdasarkan minat indidvidu dan membuat buku panduan yang mengandungi maklumat serta rujukan bahan dan buku ini akan dijadikan rujukan oleh pelatih sebagai bahan pengajaran.

Stage perlaksanaan

Melaksanakan strategi pengajaran bepusatkan pelajar yang mana melibatkan pensyarah, role model, dialog, kumpulan ‘caring’ latihan dalam kelas tentang kemahiran khusus, dan melakonkan sikap ‘caring’ di luar sekolah. Pelajar akan buat refleksi tentang pengalamn mereka dengan kawan dan pelatih.

Stage Penilaian

Dinilaikan berdasarkan 3 aspek pencapaian pelajar iaitu:
1. Pengetahuan ‘caring’, dinilai berdasarkan ujian bertulis, jurnal, dan laporan kumpulan
2. Sikap ‘caring’, dinilai berdasarkan jurnal dan penyertaan dalam kelas
3. Tabiat ‘caring’, dinilai berdasarkan kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Analisis Data :
Keputusan kajian dilihat dari segi:

1. Pembangunan kursus
2. Rekabentuk kursus
3. Perlaksanaan kursus
4. Penilaian kursus

Para pelajar melaporkan bahawa mereka telah diberikan kepercayaan, penerimaan, galakan estem kendiri, dan juga kesedaran tentang kemampuan dan pencapaian hasil daripada model yang digunakan. Model yang digunakan dalam kajian untuk kursus ini telah berjaya memberi maklumbalas yang positif di kalangan pelajar.JURNAL 3

Tajuk:

Using Critical Incidents To Promote and Assess Reflective Thinking In Preservice Teachers

Sampel kajian:

135 undergraduate preservice teacher

Setting kajian:

Midwestern, University

Prosedur Kajian:

Kajian ini dilakukan oleh guru-guru dalam pra perkhidmatan selama 6 minggu
kajian ini dianalisis oleh 3 orang panel iaitu untuk menilai:
1. Tahap kemampuan bahasa dan pemikiran
2. Kedudukan pertumbuhan dan penyelidikan
3. Kemahiran berfikir.

Metodologi

Menghuraikan dan menjelaskan sesuatu perkara kemudian mencari makna am dan pengelasan bagi perkara tersebut. Selepas itu mengambil kedudukan berkenaan dengan maksud umum seterusnya membuat tindakan yang perlu diambil.

Pengumpulan Data

135 orang dipilih oleh 28 orang guru pra perkhidmatan dalam satu tempoh selama 6 minggu. Pada akhir semester, mereka dapat membuat refleksi kendiri berdasarkan tanggapan mereka dalam menilai tahap kemahiran.

Analisis Data

Panel penilai terdiri daripada dua orang yang berpengalaman dalam program persediaan guru. Hasil penilaian peserta digunakan untuk meningkatkan kemajuan dalam pendidikan. Kursus untuk meningkatkan pembangunan pembangunan pendidikan diperlukan. Penilaian kepada peserta dilakukan oleh pensyarah dan mereka yang berpengalaman.

Kesimpulan.

Kajian ini bertujuan menentukan kesan-kesan Critical Incidents dan aktiviti pengajaran serta tahap keupayaan guru-guru dalam pra perkhidmatan dalam pendidikan. Kesimpulannya, Critical Incidents adalah salah satu cara yang baik dalam aktiviti pengajaran dan keupayaan guru-guru dalam pra perkhidmatan.


_____________________________________________________________________________________

0 comments: