? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 1 : ULASAN BUKU KAJIAN TINDAKAN

Tajuk Buku:

MENINGKATKAN SEKOLAH MELALUI KAJIAN TINDAKAN : Panduan Lengkap Untuk Pendidik

IMPROVING SCHOLLS THROUGH ACTION RESEARCH :A Comprehansive Guide For Educator

Penulis :
Cher Hendricks
(University Of West Georgia)

Tahun terbitan : 2006

Ketebalan: 215 muka surat

Penerbit :
Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio.

----------------------------------------------------------------------------
1. Konsep Kajian Tindakan

Melalui buku yang ditulis oleh penulis, penulis menyatakan bahawa kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri yang mana melalui kajian tindakan, penkaji akan menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka. Kajian tindakan adalah berbeza dengan kajian-kajian lain walaupun kajian-kajian tersebut juga berbentuk kualitatif. Kajian tindakan melibatkan pengkaji berada di dalam situasi kajian.

Pengkaji terlibat secara langsung dalam suasana kajian dan akan melalui proses tertentu iaitu :
1. Refleksi
2. Tindakan atau pelaksanaan perancangan
3. Penilaian atau hasil tindakan

Kajian tindakan merupakan penyelidikan yang dijalankan selepas pemerhatian bagi mengenal pasti satu masalah dalam kerja individu atau persekitaran sekolah untuk meningkatkan amalan dalam pendidikan.

kajian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan sedia ada berdasarkan peyelidikan yang dilakukan.

Ianya dijalankan oleh guru-guru, pentadbir sekolah dan kakitangan sokongan. Melakukan perubahan melalui penyelidikan

Tujuan kajian tindakan yang dilaksanakan adalah untuk membantu pihak guru, pentadbir sekolah dan staf sokongan dalam membantu dan meningkatkan hasil kerja mereka terhadap palajar dan sekolah. Melalui proses kajian tindakan mereka dapat menjana pengetahuan dalam melakukan amalan kerja harian dan berkongsi maklumat dalam melakukan perubahan yang diperlukan bagi meningkatkan kualiti sekolah.

Guru perlu melaksanakan kajian tindakan kerana :
1. Merupakan profesinal pendidik kerana kajian tindakan meletakkan pendidik bertanggungjawab meningkatkan amalan dan pembangunan profesianal pendidik.

2. Menggalakkan pendidik untuk berkerjasama secara berterusan.

3. Memberi peluang kepada pendidik untuk menyebarkan penemuan atau hasil kajian kepada umum di atas pengalaman yang dilalui bersama fakta-fakta yang diperolehi.

Kajian tindakan dilakukan oleh pendidik adalah untuk mewujudkan teori baru yang boleh memperbaiki amalan dalam pendidikan dan untuk menyampaikan maklumat mengenai amalan-amalan tersebut kepada orang lain.


3. Reka Bentuk Kajian

Dalam aspek reka bentuk kajian, saya akan menyentuh mengenai tiga poin utama iaitu:

Model
Sampel / Peserta Kajian
Seting Kajian (Persekitaran Kajian)


4. Prosedur Kajian Tindakan

Prosedur kajian tindakan dihuraikan oleh penulis melalui bab 4 – 7. Saya merumuskan Dalam buku ini, penulis menghuraikan prosedur kajian tindakan dalam prosedur tersebut seperti berikut :

Perancangan awal

Dimulakan dengan proses perancangan di mana pengkaji memikirkan mengenai beberapa aspek iaitu :
1. Menetapkan satu set soalan atau permasalahan yang wujud berdasar refleksi yang diperolehi pada peringkat awal kajian.
2. Mengilustrasikan proses perancangan dan perlaksanaan yang difikirkanboleh digunakan unttuk proses kajian tindakan.
3. Menerangkan proses perancangan yang di pilih kepada semua dan mengharapkan kerjasama dari semua yang terlibat.

Pelan tindakan

Buku ini menekankan pengkaji mengetahui mengenai apa yang terlibat dalam fasa tindakan iaitu idea, kefahaman dan soalan-soalan mengenai kajian yang akan dijalankan.

Pengumpulan & Penganalisisan Data

5. Penilaian keseluruhan

p/s : ULASAN BUKU MASIH DALAM PROSES PEMURNIAN, MAKLUMAT AKAN DITAMBAH DARI MASA KE SEMASA

0 comments: