? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, November 30, 2009

AKTIVITI 10 : MENGENAL PASTI MASALAH KAJIAN TINDAKAN

,
RUJUKAN : Improving School Through Action Research: A Comprehensive Guide for Educators

Perkara yang paling penting sebelum sesuatu kajian tindakan dilakukan adalah pengenalpastian masalah atau isu. Ianya penting bagi menentukan fokus dan hala tuju kajian kerana dapat membantu pengkaji membuat perancangan tindakan dengan lebih rapi.

Menurut penulis buku Improving School Through Action Research: A Comprehensive Guide for Educators, kajian tindakan dilakukan hasil dari kehendak untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah atas dasar keprihatinan pengkaji iaitu guru berdasarkan:

Refleksi (reflection)

•Schön (1987) menyatakan 2 jenis refleksi iaitu reflection-on-action dan reflection-in-action. Reflection-on-action merupakan refleksi individu selepas tindakan dan pemikiran berlaku. Reflection-in-action pula merupakan refleksi semasa tindakan dijalankan.
•Killion & Todnem (1991) menambah model refleksi di atas dengan memasukkan reflection-for-action. Ia didefinisikan sebagai refleksi yang dilakukan hasil daripada reflection-on-action dan reflection-in-action.

Rearick & Feldman (1999) menjelaskan:

•Autobiographical reflection – adalah focus kepada kajian pengkaji berdasarkan cerita, kepercayaan dan nilai serta bagaimana ianya member kesan ke atas tindakan yang mereka ambil. Guru dapat memahami bahawa tindakannya merefleksi kepercayaan dan pengalamannya (Taggart & Wilson, 2005).
•Colaborative reflection – melibatkan pandangan pengamal kepada orang lain untuk meningkatkan kefahaman. Pengkaji perlu menganalsis dan mentafsirkan idea dan perspektif orang lain yang terlibat dalam kumpulan kolaboratif.

•Pengkaji perlu membuat refleksi dalam terma di mana tindakan akan diambil terhadap isu atau masalah untuk dibawa ke dalam kajian secara proaktif.
•Berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan oleh penulis, persoalan yang umum dan luas perlu dikhususkan untuk memfokus kepada tindakan dan hasil yang spesifik.
RUJUKAN:

Cher H. 2006. Improving Schools Through action Research: A Comprehensive Guide For Educators. Pearson Education, Inc, New Jersey.

0 comments: