? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, November 30, 2009

AKTIVITI 11 : TUGASAN 2 : APA DAN BAGAIMANA MELAPORKAN MASALAH KAJIAN

JURNAL 1

Tajuk: An Action Research Exploration Integrating Student Choice and Arts Activities In a Sixth Grade
Courtney Kosky, & Reagan Curtis, 2008, social studies classroom. Journal of Social Studies Research 32(1): 22-27.

Masalah kajian :

Masalah yang cuba diselesaikan ialah meningkatkan motivasi pelajar yang kurang minat dengan pembelajaran sains sosial. Bagi meningkatkan minat dan penglibatan pelajar ialah dengan menerapkan seni di dalam proses pembelajaran di peringkat sekolah.


Sampel Kajian:

Pelajar (650 orang) gred 6 dalam mata pelajaran social studies, sekolah West Virginia, US

Setting Kajian:

Dalam kelas (Classroom)

Prosedur Kajian :

Kajian ini dibuat oleh guru pratikal dan dibimbing oleh guru dan pensyarah sepanjang proses kajian dilaksanakan. Kajian dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran iaitunsebanyak 20 masa P&P. Kajian ini ingin melihat pelajar bergiat aktif di dalam proses P&P yang dilakukan.

Metodologi:

Subjek yang terlibat adalah subjek pendidikan seni yang mana ia dihubungjalinkan bersama subjek pendidikan sosial. Pelajar akan diberikan tugasan atau projek untuk dilaksanakan dan dikehendaki membentangkan hasil dengan kreatif.
Pengumpulan Data:

Proses pengumpulan dilaksanakan dari masa ke semasa melalui kaedah temubual, catatan guru berkait rapat dengan tahap pelajar dan maklumbalas pelajar secara bertulis.

Analisis Data:

Bagi meningkatkan pengajaran selanjutnya, refleksi akan dilakukan dari di dalam kelas melalui komen bertulis pelajar dan penilaian terhadap pelajar melalui uajian dan tugasan yang diberi. Hasil dari refleksi tersebut ia akan digunakan untuk tindakan seterusnya.
Kesimpulan:

Secara keseluruhannya, kajian ini berkenaan dengan cara meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaranJURNAL 2

Action Research on the Development of a Caring Curriculum in Taiwan : Part II

Masalah Kajian :

Jurnal ini mengkaji masalah terhadap Caring Curriculum iaitu penglibatan dalan merekabentuk, membangunkan, melaksanakan dan menilai terhadap kursus perlindungan dan penjagaan bagi program ijazah kejururawatan di Taiwan.


Artikel ini mempersembahkan pembangunan, rekabentuk. Perlaksanaan, dan penilaian terhadap kursus tahun 3 dalam ‘caring curriculum’ (kursus perlindungan atau penjagaan) yang di buat untuk program ijazah kejururawatan 5 tahun di Taiwan. Kursus yang bertajuk ‘Application of Caring Concept’ yang mana diajar kepada lebih daripada 800 pelajar oleh 16 pelatih yang direkrut daripada pelbagai bahagian. Pelatih-pelatih tersebut telah menghadiri bengkel dan seminar berkenaan kursus tersebut dan seterusnya membangunkan bahan-bahan kursus dan strategi pengajaran.

Kaedah kajian:

Rekabentuk dan instrumen sampel ialah peserta kajian termasuklah 4 penulis artikel dan 12 orang pelatih daripada pelbagai bahagian universiti.
Instrumen kajian

1. Bagi data kualitatif - Melibatkan literature, temubual, dokumen kurikulum, rekod perbincangan kurikulum dan soal selidik terbuka. Jurnal, laporan projek kumpulan, dan dianalisis oleh kandungan analisis.

2. Bagi data kuantitatif – Dikumpulkan menggunakan Caring Behaviour Measurement (CBM) yang melibatkan 26 item dan merupakan tinjauan 2 dimensi yang menggunakan 4-point skala Licert (4=always, 3=normally, 2=seldom, 1 =never). 13 item mengukur keihklasan, empathy, dan hormat dan 13 item lagi mengukur sikap ‘caring’ professional. Penilaian daripada pesakit semasa latihan.

Prosedur

Dibahagikan kepada beberapa stage proses pembangunan kurikulum iaitu :

Stage Perancangan

Penyelidik menjemput sarjana dari institusi lain untuk meyampaikan seminar dan bengkel tentang konsep dan langkah-langkah ‘caring’.

Stage Rekabentuk

setiap pelatih mengambil satu unit kursus berdasarkan minat indidvidu dan membuat buku panduan yang mengandungi maklumat serta rujukan bahan dan buku ini akan dijadikan rujukan oleh pelatih sebagai bahan pengajaran.

Stage perlaksanaan

Melaksanakan strategi pengajaran bepusatkan pelajar yang mana melibatkan pensyarah, role model, dialog, kumpulan ‘caring’ latihan dalam kelas tentang kemahiran khusus, dan melakonkan sikap ‘caring’ di luar sekolah. Pelajar akan buat refleksi tentang pengalamn mereka dengan kawan dan pelatih.

Stage Penilaian

Dinilaikan berdasarkan 3 aspek pencapaian pelajar iaitu:
1. Pengetahuan ‘caring’, dinilai berdasarkan ujian bertulis, jurnal, dan laporan kumpulan
2. Sikap ‘caring’, dinilai berdasarkan jurnal dan penyertaan dalam kelas
3. Tabiat ‘caring’, dinilai berdasarkan kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Keputusan kajian dilihat dari segi:

1. Pembangunan kursus
2. Rekabentuk kursus
3. Perlaksanaan kursus
4. Penilaian kursus

Para pelajar melaporkan bahawa mereka telah diberikan kepercayaan, penerimaan, galakan estem kendiri, dan juga kesedaran tentang kemampuan dan pencapaian hasil daripada model yang digunakan. Model yang digunakan dalam kajian untuk kursus ini telah berjaya memberi maklumbalas yang positif di kalangan pelajar

0 comments: