? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 7, 2009

AKTIVITI 1 : APA ITU KAJIAN TINDAKAN (BUKU KAJIAN TINDAKAN)

Tajuk Buku:

MENINGKATKAN SEKOLAH MELALUI KAJIAN TINDAKAN : Panduan Lengkap Untuk Pendidik

IMPROVING SCHOLLS THROUGH ACTION RESEARCH :A Comprehansive Guide For Educator
Penulis :
Cher Hendricks
(University Of West Georgia)

Tahun terbitan : 2006

Ketebalan: 215 muka surat

Penerbit :
Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio.

----------------------------------------------------------------------------
1. Konsep Kajian Tindakan

Melalui buku yang ditulis oleh penulis, penulis menyatakan bahawa kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri yang mana melalui kajian tindakan, penkaji akan menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka. Kajian tindakan adalah berbeza dengan kajian-kajian lain walaupun kajian-kajian tersebut juga berbentuk kualitatif. Kajian tindakan melibatkan pengkaji berada di dalam situasi kajian.

Pengkaji terlibat secara langsung dalam suasana kajian dan akan melalui proses tertentu iaitu :
1. Refleksi
2. Tindakan atau pelaksanaan perancangan
3. Penilaian atau hasil tindakan

Kajian tindakan merupakan penyelidikan yang dijalankan selepas pemerhatian bagi mengenal pasti satu masalah dalam kerja individu atau persekitaran sekolah untuk meningkatkan amalan dalam pendidikan.

kajian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan sedia ada berdasarkan peyelidikan yang dilakukan.

Ianya dijalankan oleh guru-guru, pentadbir sekolah dan kakitangan sokongan. Melakukan perubahan melalui penyelidikan

Tujuan kajian tindakan yang dilaksanakan adalah untuk membantu pihak guru, pentadbir sekolah dan staf sokongan dalam membantu dan meningkatkan hasil kerja mereka terhadap palajar dan sekolah. Melalui proses kajian tindakan mereka dapat menjana pengetahuan dalam melakukan amalan kerja harian dan berkongsi maklumat dalam melakukan perubahan yang diperlukan bagi meningkatkan kualiti sekolah.

Guru perlu melaksanakan kajian tindakan kerana :
1. Merupakan profesinal pendidik kerana kajian tindakan meletakkan pendidik bertanggungjawab meningkatkan amalan dan pembangunan profesianal pendidik.

2. Menggalakkan pendidik untuk berkerjasama secara berterusan.

3. Memberi peluang kepada pendidik untuk menyebarkan penemuan atau hasil kajian kepada umum di atas pengalaman yang dilalui bersama fakta-fakta yang diperolehi.

Kajian tindakan dilakukan oleh pendidik adalah untuk mewujudkan teori baru yang boleh memperbaiki amalan dalam pendidikan dan untuk menyampaikan maklumat mengenai amalan-amalan tersebut kepada orang lain.

0 comments: